Cuộc thi
"Nuclear education in Russia"
THẾ VẬN HỘI

Khiếu nại và đánh giá kết quả

Thủ tục nộp đơn và xem xét khiếu nại

1. Những quy định chung

1.1. Hội đồng phúc khảo được lập ra để xử lý các thắc mắc khiếu kiện về kết quả thi Olympic. Hội đồng thành lập nhằm mục đích tuân thủ và bảo vệ quyền lợi của các thí sinh dự thi, đảm bảo tiêu chí nhất quán khi đánh giá bài thi, giải quyết các vấn đề tranh cãi. 

1.2. Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ban tổ chức thi Olympic (sau đây gọi là - Ban tổ chức).

 

2. Công tác của Hội đồng phúc khảo

2.1. Hội đồng thực hiện những chức năng như sau:

- xem xét khiếu nại của thí sinh;

- tổ chức giám định bài thi của thí sinh;

- dựa theo kết quả phúc khảo sẽ thông qua quyết định chấp nhận hay bác bỏ khiếu nại và ghi điểm số mới hay bảo lưu điểm cũ.

2.2. Quyết định của Hội đồng phúc khảo được thông qua thuần túy với đa số phiếu của các ủy viên trong Hội đồng (không dưới 3 người). Trong trường hợp số phiếu ủng hộ và phản đối ngang bằng nhau, Chủ tịch Hội đồng có quyền nêu quyết định cuối cùng. 

2.3. Quyết định của Hội đồng được ghi thành Biên bản có chữ ký của Chủ tịch và toàn bộ các ủy viên Hội đồng tham gia chấm phúc khảo. Quyết định của Hội đồng là dứt khoát và không thể xét lại. 

2.4. Biên bản của Hội đồng phúc khảo được chuyển cho Ban tổ chức cuộc thi để thực hiện những sửa đổi thích hợp trong bản tổng kết kết quả thi các môn (toàn bộ các môn thi), văn bản giải trình và sẽ công bố trên trang web chính thức của cuộc thi Olympic trên mạng Internet theo địa chỉ:  www.globalatom.ru

 

3. Thủ tục nộp đơn và xem xét khiếu nại

3.1. Các thí sinh dự thi Olympic có quyền nộp đơn khiếu nại (sau đây là - khiếu nại) dưới dạng thư điện tử gửi đến địa chỉ email của cuộc thi  root@globalatom.ru  để phản ánh về những vi phạm thủ tục tiến hành cuộc thi hoặc là không đồng ý với kết quả chấm thi (sau đây là - điểm kỹ thuật).

3.2. Việc xét đơn khiếu nại không phải là mở cuộc trắc nghiệm mới. Hội đồng phúc khảo sẽ kiểm tra sự đúng đắn của việc chấm điểm bài thi, cũng như xem xét các vấn đề liên quan đến vi phạm quy tắc thi Olympic. 

3.3. Bản kiểm tra bài thi của thí sinh không được sao chụp và không gửi cho thí sinh hoặc những người khác, không chấp nhận sao chép bài thi.

3.4. Đơn khiếu nại của thí sinh cần nộp trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm kết thúc giai đoạn thi cuối cùng.

3.5. Kết quả công việc của Hội đồng phúc khảo sẽ được báo cho người khiếu nại bằng thư điện tử, không chấp nhận bàn cãi hoặc khiếu nại tiếp.

3.6. Trong trường hợp nếu thí sinh đưa ra luận cứ chứng minh được rằng bài thi lẽ ra có thể nhận  điểm bổ sung xuất sắc, khác với số điểm chấm ban đầu, thì Hội đồng có thể xem lại kết quả thi của thí sinh đó. 

3.7. Hội đồng có thể xem xét thêm kết quả thi nếu thí sinh chứng minh thuyết phục được về sự xác đáng của các giải đáp, phương pháp và cách tiếp cận vấn đề độc đáo, khác xa với lối tiếp cận tiêu chuẩn thông thường của học sinh phổ thông.